Vi hjelper selskaper  mot en fullelektrisk fremtid

Markedsområder

Under følger en beskrivelse av noen av markedsområdene vi jobber med i Hafslund Rådgivning.

Norske myndigheter har som mål å redusere utslipp fra sjøfart med 40 % innen 2030, Oslo kommune skal redusere med 95 % på samme tid. Samtidig vet vi også at klimagassutslippene mer enn halveres ved å flytte trafikk fra vei til sjø. Elektrifisering vil bli et viktig verktøy for å nå nasjonale og regionale mål. Ikke bare i form av landstrøm og alternative drivstoff til ferger og skip, men også for den landbaserte aktiviteten i og i tilknytning til havnene.

Hafslund Rådgivning har tatt del i den Enovastøttede konseputredningen av energisystemet på Sydhavna - Oslo Havns godshavn. Vi har hatt fokus på detaljkartlegging og analyse av tekniske energi- og ladeløsninger for tunge kjøretøy, terminalutstyr og anløpende skip, og sett på på effektive samspillsmuligheter mellom løsningene.

Arbeidet har også omfattet kartlegging av dagens elektriske infrastruktur på området, tilgjengelig nettkapasitet, dagens og fremtidig strøm- og effektforbruk basert på teknologi- og aktivitetsfremskrivninger av kjøretøy, maskiner og anløpende skip. Det er videre, gjennom dialog med nettselskap og bruk av egne modeller, vurdert nødvendige nettoppgraderinger og kostnader tilknyttet dette.

Hafslund Rådgivning har bistått både nasjonale og internasjonale bussoperatører i tekniske, økonomiske og regulatoriske vurderinger ved etablering av ladeinfrastruktur til elbusser på depot.

 

Oppdragene har blant annet omfattet:

 • Behovsanalyse ved ny nettstasjon, med fokus på fordeler og utfordringer ved eierskap og drift av eget nettanlegg

 • Gjennomgang av teknisk design av ladeanlegg, med fokus på samsvar mellom ladeanlegg og gjeldende forskrifter og normer

 • Dialog med nettselskap for vurdering av nettkapasitet, koordinering av prosjekter og estimert anleggsbidrag

 • Utvikling av beregningsverktøy for estimering av energikostnader, med fokus på utslag fra effekttariff

 • Økonomisk analyse av Ruters indeksregulering for kilometergodtgjørelse med strøm som drivstoff

Det stilles stadig strengere krav til utslipp knyttet til bygg- og anleggsplasser. Oslo kommune går foran og krever at innen 2025 skal alle maskiner og utstyr som benyttes på byggeplasser på oppdrag fra kommunen være utslippsfrie. Allerede nå vektes miljø minimum 20 % i tildelingskriteriene til Oslo kommune og flere kommuner begynner å følge etter i samme fotspor. Overgangen til utslippsfri drift fører med seg nye utfordringer og endringer sammenlignet med hva byggherrer, entreprenører og andre relevante aktører tradisjonelt sett er vant til.

 

Hafslund Rådgivning kan bistå med de nye utfordringene og mulighetene knyttet til temaet. Vi ønsker å hjelpe til med å gjøre overgangen til utslippsfri drift mest mulig sømløs. Vi kan bidra med rådgivning som gjør din bedrift i stand til å konkurrere om prosjekter hvor disse kravene stilles. Eller at du som oppdragsgiver kan stille realistiske krav til dine tilbydere.

Aktuelle temaer kan blant annet være:

 • Teknologikartlegging

 • Barrierer for innfasing

 • Kartlegging av støtteordninger

 • Dimensjonering av effekt- og energibehov

 • Økonomiske analyser

 • Analyse av utslippsreduksjoner

Hafslund Rådgivning har gjennomført flere prosjekter for kunder knyttet til utslippsfrie byggeplasser.

 
 

Om oss 

Hafslund Rådgivning er en av flere langsiktige satsinger fra Hafslund E-CO innenfor området elektrifisering og energiløsninger. Hafslund E-CO er Norges nest største vannkraftprodusent og har tidligere også driftet Norges største nettselskap, som nå har blitt Elvia. Dermed har vi har med oss solid erfaring og kompetanse om distribusjon av elektrisitet, energisystemer, elektrifisering og fornybar energi. Hafslund E-CO jobber mot en fornybar og fullelektrisk fremtid, og ser på Hafslund Rådgivning som en naturlig byggekloss på veien dit.

Vi jobber kontinuerlig med å ha Norges fremste kompetansemiljø innen elektrifisering og energisystemer og våre rådgivere har flere års erfaring i bransjen. Alle rådgivere har solid bakgrunn fra forskjellige miljøer, som blant annet Klimaetaten, globale teknologiselskaper, nettselskap, ledende konsulentfirmaer, og energiselskaper. Sammen utgjør vi et utfyllende team med tverrfaglig kompetanse for å sikre innovasjon i alle ledd.

Harald Gundersen

Leder Hafslund Rådgivning

Kontakt

Besøksadresse: Harbitzalléen 5, 0275 Oslo

Interessert i å høre mer om oss?